tabliu

大踏步走

JavaScript学习笔记(19)- 类数组

JavaScript学习笔记。本笔记是基于在腾讯课堂《Web前端开发之JavaScript精英课堂【渡一教育】》课程学习过程中记录的一些提纲和关键点。
强烈推荐想要进行js入门学习来听听,尤其是前面姬成讲的基础知识点。

类数组的定义

具有数组属性和方法的一组数据的集合。
通常是一个对象的形式。

类数组的组成

 • 属性要为索引(数字)属性;
 • 必须有length属性;
 • 最好加上push方法的属性;

var obj = {
 "0" : 'a',
 "1" : 'b',
 "2" : 'c',
 "length" : 3,
 "push" : Array.prototype.push,
 "splice" : Array.prototype.splice
}

Arrary.prototype.push = function(target) {
 this[this.length] = target;
 this.length ++;
}

看一个实例:


var obj = {
 "2" : 'a',
 "3" : 'b',
 "length" : 2,
 "push" : Array.prototype.push
}

obj.push('c');
obj.push('d');
console.log(obj); //obj{2: "c", 3: "d", length: 4, push: Array.prototype.push}

类数组的关键点是使用length的特性来取值和赋值并改变length的值。

类数组的应用

具有数组和对象的特性,可以把数组和对象的属性都拼在一起拿来用。
并不是所有的方法都可以用,如果要使用数组的方法,需要手动添加进来。

var obj = {
 "0" : 'a',
 "1" : 'b',
 "3" : 'c',
 name : 'abc',
 age : 123,
 sex : 'male',
 length : 3,
 push : Array.prototype.push,
 splice : Array.prototype.splice
};

console.log(obj);

课后作业

封装一个type方法,能够准确的判断各个目标对象的类型

//typeof([]) --> array
//typeof({}) --> object
//typeof(function) --> function
//typeof(new Number()) --> number Object
//typeof(123) --> number

数组去重,要求在原型链上编程

Array.prototype.unique = function() {

}

var arr = [1,1,2,3,3,'a','b','a',undefined];
console.log(arr.unique()); //arr[1,2,3,'a','b',undefined]

本节完。